Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies (viz Podmínky používání). Cookies jsou nutné pro fungování webu. Rozumím


Prohlašuji, že uděluji společnosti Berpůčjku s.r.o., IČ 014 61 915, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 (dále jen "Provozovatel") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZoOOÚ“) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se mé osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících mimo jiné o mém zdravotním stavu, bezúhonnosti a státní příslušnosti (dále jen „osobní údaje“), a současně souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, a to:

a)      pro účely jednání, komunikace a případného uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a další navazující smluvní dokumentace a dále pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele jako správce údajů;

b)      v rozsahu, v jakém jsou údaje požadovány Provozovatelem prostřednictvím webových stránek http://berpujweb.webovy-servis.com/, případně uvedeny v příslušných smluvních, jakož i souvisejících dokumentech uzavřených mezi mnou a Provozovatelem nebo předaných mnou Provozovateli,

c)      na dobu do uplynutí 20 let ode dne ukončení jakéhokoliv závazkového vztahu mezi mnou a Provozovatelem.

Výslovně prohlašuji, že souhlasím s tím, Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Provozovatel je zejména oprávněn zpracovávat osobní údaje, zahrnovat jejich shromažďování, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat, pozměňovat, doplňovat či opravovat, vyhledávat, používat, šířit, zveřejňovat a uchovávat. Součástí mého souhlasu je i souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení či omezení finančních nebo obchodních ztrát Provozovatele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností Provozovatele z smluvního vztahu mezi mnou a Provozovatelem prostřednictvím třetích osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním osobních údajů třetím osobám a dalším zpracováváním jeho osobních údajů těmito třetími osobami, a to zejména:

a)      osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako Provozovatel, a to včetně osob, které jsou osobami se sídlem v zahraničí,

b)      osobám, které pro Provozovatele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu smluvních vztahů mezi mnou a Provozovatelem nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti atp.),

c)      osobám, které se podílejí na platebním styku,

d)      osobám, kterým Provozovatel postupuje pohledávku nebo se kterými o takovém postoupení jedná,

e)      osobám, které se zabývají zpracováním osobních údajů osob neplnících své závazky a v rámci své činnosti vedou a spravují registr neplatičů a dlužníků.

Dále tímto uděluji Provozovateli souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných mnou v souvislosti s jednáním o uzavření smluvní dokumentace, na jejím základě anebo v souvislosti s ní, a to u mého zaměstnavatele nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím umožňující jejich ověření.

Beru na vědomí, že udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů  se mi zakládá zejména právo na přístup k mým osobním údajům, právo na opravu mých osobních údajů, jakož i další práva stanovená § 21 ZoOOÚ, tj. zejména právo požadovat na Provozovateli jako správci vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Provozovatele.

Nakonec prohlašuji, že dávám Provozovateli souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména internetu, faxu, automatizovaných volacích systémů bez lidského zásahu (volacího automatu) a GSM technologie včetně SMS zpráv.

Krok 1Kolik potřebujete půjčit?

Krok 2Na jak dlouho půjčku potřebujete?


Krok 3Vyplňte žádost o půjčku


  • před 8 lety v 16:35 Emil (Horní Malá Úpa) 3 000 Kč
  • před 8 lety v 15:02 Marika (Turnov) 8 000 Kč
  • před 8 lety v 2:46 Lea (Znojmo) 5 000 Kč
  • před 8 lety v 18:56 Sofie (Hořičky) 35 000 Kč